גמ' נט. - סא.
גמ' סא. - סג:
גמ' סג: - סד:
גמ' סד: - סו:
גמ' סו: - סט.

גמ' נט. - סא.

חזור לראש הדף

שליח שקידשה לעצמו הוי מנהג רמאות אא"כ לא רצו לראשון ואין זמן לאודועי

אינה סימן טוב למכור מקח ראשון - אבל במתנה כן

"לאחר ל'" ונתאכלו המעות מקודשת [יהיב בתורת קיד' ודידה אכלה]

ר' יוחנן, להל' - חוזרת [דיבור מבטל דיבור (חוץ ממחשבת קבלת טומ' [יותן דומיא דיתן])]

ר"ל - אינה חוזרת [נתינה לאשה כמעשה (משא"כ לשליח)]

ללישנא דרב זביד - אפי' משליח (לרש"י אפי' בפניו) (איתותב)

מעכשיו ולאחר ל' וקידשה אחר בתוך ל' - ספק מקודשת

רב - ספק לעולם [ספק אי לשון תנאי או חזרה (כרבנן)]

שמואל - לאחר ל' פקעי דשני [תנאי (כרבי)] (רש"י - מת תוך ל' חל שני למפרע)

ר' יוחנן - אפי' ק' תופסין [כ"א שבק רווחא]

לר' יוחנן גט מהיום ולאחר מיתה אינו גט [שייר (לרש"י - אינו כריתות)] וחולצת [אטו מהיום אם מתי]

ע"מ שאתן - רב הונא - והוא יתן [ע"מ כמעכשיו לכו"ע]

רב יהודה - לכשיתן [לרבנן דרבי לאו כמעכשיו]

ע"מ שתתן לי - לרשב"ג אפי' ליורשיי; ע"מ שיש לי - חיישינן שמא יש לו; ע"מ שאראך - דוקא משלו ולא בעיסקא או אריסות

נקעים בלי מים וסלעים י"ט בשדה - במקדיש נמדדין עמה, במכר אין נמדדין [אינו רוצה שיראה כהרבה מקומות], בקידש ע"מ שיש לי כור נמדדין [אטרח ואזרע]

רש"י נט.

עני המהפך בחררה - לרש"י - של הפקר

גמ' סא. - סג:

חזור לראש הדף

ר"מ - צריך כתנאי בני גד וב"ר (רש"י - כפול, תנאי קודם למעשה, הן קודם ללאו) ובלא"ה אינו תנאי [ואם לא יעברו ונאחזו בתוככם - בארץ כנען (ולא בגלעד כנגד חלקם) ובלא"ה מכלל הן לא נשמע לאו]

ר' חנינא בן גמליאל - א"צ (לרש"י - כפול) [בלי "בתוככם" לא יטלו כלל (לרש"י - שקצין בא"י), בלי "בארץ כנען" יטלו רק המגיעם בגלעד (מכלל הן) ולא בכנען (לרש"י - שלא סייעו)]

אמר כסבור הייתי שהיא כהנת וכו' מקודשת [רש"י - דברים שבלב]

לאחר שאתגייר וכו': משנתינו, ר' יוחנן הסנדלר - אינה מקודשת [דשלב"ל]

ר"מ, רבי - מקודשת, לרבי חוץ מאחר שימות בעליך, אחותיך [איבה]

ר' יוחנן - תרומה על(מן מחובר לכשיתלשו הוי תרומה (רש"י - למפרע) [בידו]

לראב"י (לרש"י להל') אפי' לכשיביאו שליש ויתלשו - לרבה לל"ק דוקא בשחת (רש"י - מינכר וחשוב) לל"ב של בית הבעל (ורב יוסף חולק)

גם לר' יוחנן אינה מקודשת בכשאתגייר [צריך ג'] כשאשתחרריך [מבהמה לדעת אחרת] כשאגרשיך [אין בידו לקדשה (רש"י - אם יגרשנה)] וספק בהתקדשי היום ולכשאגרשיך [מיגו דתפסי עכשיו תפסי אח"כ (רש"י - מהשתא)]

ר' חנינא (רש"י - לראב"י) - מקדש עובר מקודשת כשהוכר, לל"ק לרב יוסף אפי' לא הוכר

בשכר דיבור או פעולה - ר"ל - למשנתינו אינה מקודשת [שכירות מתחלה עד סוף (רש"י - מלוה)] לברייתות (רקוד לפני) מקודשת [שכירות בסוף]

ע"מ שלא ימחה אבא - רש"י - כל חייו אינם קיד' [בידו למחות לעולם]

מת האב מקודשת

מת הבן - מלמדין האב שימחה [רש"י - שלא תזקק ליבם]

רש"י סא: - סג:

אז תנקה מאלתי - רש"י משמע דאם לא ירצו משפחת אברהם ליתן, מותר בבנות כנען

פסול תרומה במחובר - לרש"י - דגנך - דמידגן

לרש"י גר בעי ג' לטבילה

ע"מ שישתוק - בשעת שמיעה

גמ' סג: - סד:

חזור לראש הדף

קידשתי בתי ואיני יודע למי:

בא אחד - רב - נאמן ליתן גט [אינו חוטא ולא לו] ולא לכנוס [יצרו תוקפו]

רב אסי - אף לכנוס [רש"י - מירתת מאב]
(אבל לא בנתקדשתי ואיני יודעת [מחפה עליו])

בא שנים - א' גט וא' כונס [מירתת (רש"י - שהאב יכיר)]

נאמנות אב: לאוסרה [את בתי נתתי], לרב אסי לסוקלה (ורב ורב חסדא חולקים),

על גיל לעריות להקדיש ולנדרים (לרש"י - בהביא ב' שערות) ולא לעונשין (ברייתא),

גרשתיה - ועדיין קטנה [הו"א - בידו, רחמנא הימניה]

נאמנות האשה: לאיסור [רש"י - שוייה אנפשה], לא לסקילה [לא הימנה רחמנא],
סה. - לא על בתה

בעל נאמן שיש לי בן ולא שיש אח

לרבא - לר' נתן נאמן לאסור כשחוזר מדבורו בשעת מיתה [רש"י - שלא יהא עון תלוי בו]

לאביי - כשהיא בחזקת זקוקה נאמן להתיר בשעת קיד' [מה לי לשקר - יתן גט (לרש"י - קודם מיתתי)] ולר' נתן לחזור ולאסור בשעת מיתה [מה לי לשקר רק כחזקה] ורבי חולק [מה לי לשקר כעדים]

רש"י סג: - סד:

לרש"י - צריך שנים עם שערות

יש לי בן אהני לחזקת אינה זקוקה כנגד "אח אני"

לא חזר בשעת מיתתו נאמן להתיר - דאינו חוטא ולא לו

גמ' סד: - סו:

חזור לראש הדף

מקדש את בתו סתם דעתו אקטנה אפי' הגדולה עשאו שליח והכסף לו [לא שביק מצוה דרמיא עליו]

ב' כיתי בנות - קדשתי בתי הגדולה - ר"מ - כולן אסורות חוץ מהקטנות שבקטנות [מחית לספיקא, אבל אמצעית קורא בשמה]

ר' יוסי - כוונתו להכי גדולה [לא מחית לספיקא]

עד פני הפסח - לר"מ עד שיצא [עד דמיפני פסח] לר' יוסי עד שיגיע

קידשתני - מותר בקרובותיה אבל מבקשין ממנו גט ואם נתן מעצמו כופין ליתן כתובה

מקדש בע"א אינה מקודשת אפי' שניהם מודים [דבר דבר מממון - ואין הודאת בע"ד דחב לקרובים]

לר"פ חוששין לקיד' [רש"י - חשיב כמו לשבועה] ורב יהודה הסתפק

לב"ה עדי יחוד ה"ה עדי ביאה בגרושה מן הנישואין ולא מן האירוסין [אין לבו גס]

ב' אמרו זו אשתי וזו חבילתי, והיא אומרת אלו עבדי וזו חבילתי - מותרת לעלמא

ואם נתנו ב' גיטין (רש"י - מעצמן) גובה כתובתה מחבילה לר"מ דגובה ממטלטלי

בממון לא איברו סהדי אלא לשקרי ולא לקיום מלתא

ע"א שאכל חלב, נטמאו טהרותיך, שורך נרבע ושותק נאמן [רש"י - שתיקה כהודאה]

ע"א שזינתה אשתו, שזה בן גרושה ושותק - אביי - נאמן

רבא - אינו נאמן [דבר שבערוה בב'] אא"כ נאמן עליו כתרי

ינאי בחזקת כשרות [לאביי - ב' כנגד ע"א, ב' שהוזמו, שפחה הכניסו תחתיה]

ינאי הרג חכמי ישראל, שמעון בן שטח החזיר התורה ליושנה

מקוה שנמצאת חסירה - ר"ט - טהרות טהור [חזקת שלם, כעבודת בן גרושה [ולזרעו אחריו אפי' פסול, ברך ה' חילו - אפי' חולין שבו תרצה, הכהן אשר יהיה בימים ההם]]

ר"ע - טמא [אדם בחזקת טמא, כעבודת בע"מ (פסול בע"א, בגופו) [רש"י - במזיד - ולא יחלל, בשוגג - בריתי שלם - כשהוא שלם]]

רש"י סה: - סו.

גי' ברש"י - ע"א בהכחשה לא מהימן אפי' היא לא מכחשא

ינאי לבש ציץ - לרש"י - בגדים ליהנות ניתנו

לרש"י - תרי ותרי אוקי אשה אחזקתה כשהיא קמן משא"כ בנה דמעידים על לידתו

גמ' סו: - סט.

חזור לראש הדף

קידושי היתר - הולד אחר הזכר [לבית אבותם] חוץ: מגר לממזרת לר' יוסי, חלל לישראלית לר' דוסתאי, מצרי שני לראשונה לרב דימי (לרבה בב"ח הוי שלישי [רש"י - לבית אבותם]), בת של עמוני למצרית

מחייבי לאוין - אחר הפגום, וקיד' תפסי [כי תהיין... והאחת שנואה - בנישואיה]
חוץ: מלר"ע דרק תופס באלמנה לכה"ג לר' סימאי (לר' ישבב רק בעשה, רק בבעולה לכה"ג), וסוטה

מז' אומות - אחר הזכר: מגוי וכנענית מותר לחיות [וגם מבני התושבים]

מכנעני וגויה אסור [אשר הולידו בארצכם - ולא מן הגרים
(רש"י - ת"כ - מכנענים) שבארצכם]

עמוני למצרית - אחר הפגום [להם - אחר פסולן]

מעריות - ממזר [סמיכות כנף אביו ללא יבא ממזר] ולא תפסי קיד' [ר' יונה - מכל התועבות האלה ונכרתו - הוקשו לאחות אשה [והיתה לאיש אחר - ולא לבעל אחותה], ק"ו מיבמה לשוק [לא תהיה]]

חוץ מנדה [ותהי נדתה - תהא הויה]

משפחה ונכרית - לא תפסי קיד' [עם הדומה לחמור, ז' עממין - לא תתחתן, אוה"ע - לר"ש - כי יסיר - כל המסירים, לרבנן - ואחר כן תבוא אליה - ולא מעיקרא], וולדה כמותה [ז' עממין - כי יסיר את בנך (לרש"י - לא קפיד על כי תסיר), אוה"ע - דקרינן כי תהיינה לאיש קרינן וילדו לו]

גוי לישראלית - ולד ישראל פסול [לרש"י - כי יסיר את בנך - בן בתך] (מח')

ר"ט, להל' - לכתחלה ממזר מותר בשפחה וישחרר בן וכשר [כולד במעי בהמה (שאין חייס)]

ר"א - הולד עבד ממזר [לא יבא לו - אחר פסולו]

לכו"ע ממזרת לעבד הולד ממזר [אין חייס]

רש"י סח.

לר"ע אין ממזר מסוטה - לרש"י - דעדיין קידושין תופסין

עוד חומר לימוד
למסכת קדושין