הלכה א' - ב' (צב. - צב:)
הלכה ג' - ה' (צב:)

הלכה א' - ב' (צב. - צב:)

חזור לראש הדף

"השאילני" כדי יין\ככרות ולא "הלויני" [אתי לכתוב]

הלואה\מכירה בשבת מוןתר כשמניח משכון ועושה חשבון מוצ"ש

לא ימנה אורחיןם מן הכתב

מותר להפיס עם בני ביתו (ולא עם אחר), ואסור מנה גדולה כנגד קטנה [משום קוביא]

גורל לקדשים ביו"ט אבל לא של חול

הלכה ג' - ה' (צב:)

חזור לראש הדף

אין מחשיכין על התחום לדבר אסור (לשכור פועלים)

אא"כ: עיקר מחשבתו לדבר מותר (לשמור פירותיו), אבא שאול - לעסקי כלה ומת

הביא גוי חלילין למת מחוץ לתחום אסור; חפר לישראל קבר אסור עולמית

עושין צרכי המת ולא יזיז אבר, אלא ישמט כר מתחתיו שלא יסריח וקושרין לחיו במקומה

המעצים עיניו עם יציאת הנפש מקרב מיתתו

עוד חומר לימוד
למסכת שבת