הלכה א' (נג: - נה.)
הלכה ב' - ד' (נה. - נו.)
הלכה ה' - ז' (נו. - נז.)

הלכה א' (נג: - נה.)

חזור לראש הדף

חייב המוציא יין חי לר"י כדי מזיגת כוס (1/4 רביעית), מזוג לת"ק כדי גמיעה ולר"י רביעית,
קרוש לר' נתן כזית [רביעית כשנקרש], חלב כדי גמיעה,

דבש ישן ליתן על מכה (ודבש שלנו כדי לבשל ביצה/כגרוגרת), שמן לסוך אבר קטן של תינוק

דם עטלף וחלב בהמה טמאה לכחול עין, טל לשוף קילורית,

מים להדיח מדוכה, ולר"י 3/4 רביעית, ולת"ק כדי גמיעה, שופכין ברביעית,

שאר משקים רביעית

לר"ש כולן ברביעית אא"כ מצניעו

לר' מנא לחכמים השיעורים למצניע, ורביעית להמוציא

לר"ש השיעורים להמוציא, וכל שהוא להמצניעו (וי"ג להיפך)

מפנין בשבת ד' וה' קופות של ג' סאים

ד' כוסות - מותרין בב"א, בהפסק גדול, של שביעית (חזו"א - ישייר ד' רביעית אחר הביעור), קונדיטון

מזוג שיש טעם ומראה יין, מבושל, ומצוה באדום

חכמת אדם תאיר פניו; ולא תאמין בחייך - הלוקח מפלטר

כוס (רביעית) = אצבעים על אצבעים ברום 15/6 אצבע

דם נבילות מטמא (לר"י לב"ה, ור' יהושע בן בתירה חולק) ביותר מרביעית ואינו מכשיר

דם שרץ מטמא בכעדשה ואינו מכשיר

הלכה ב' - ד' (נה. - נו.)

חזור לראש הדף

לר"י שיעור יותר קטן לגמי, חרסית, סיד, עצם, חרס

נייר - כדי לכתוב ב' אותיות גדולות למוכסין,

מחוק - לכרוך על צלוחית או יש בו חלק כדי ב' אותיות

נ"מ בין שיעור רך וקשה בגמי, הוצין, זיפי (נימין משדרה) חזיר, קמיע

נ"מ בשיעור אם כוונתו לנטיעה, לאכילת בהמה\אדם, לעצים

לר"י חייב בהוציא נייר אף משהראהו למוכס\לבעל חוב [ראוי להראותו לאחר]

עור כדי לעשות\לכרוך קמיע, דוכסוסטוס כדי מזוזה, קלף (לצד הבשר) לכתוב פ' שמע דתפילין

דיו לכתוב ב' אותיות, ובכלי יותר [נדבק מעט]

כחול כדי עין אחת [כאשה החוששת בעין השניה, מטמנת עין א', סומא בעין א']

שעוה כדי לסתום נקב\סדק קטן

שמואל - עפר ואפר כדי לכסות דם ציפור קטנה

הלכה ה' - ז' (נו. - נז.)

חזור לראש הדף

קנה לקולמוס שמגיע לקשרי אצבעותיו (וספק איזה קשר),

עבה או סדוק כדי לבשל ביצה קלה טרופה באילפס

ר' יוסי - "ביצה" במסכת שבת = כגרוגרת מביצה

שיעור הוצאה תלוי בצורך, שיעור טלטול בשֵם כלי

אבן - כדי לזרוק על אחורי עוף(לת"ק)\וירגיש בהמה (לראב"י)

טלטול צרורות לקינוח - לת"ק כזית כאגוז וכביצה, לר' יוסי מלא היד,
לר' ינאי כמלא רגל מדוכה של בושם א'

התולש מהם עשבים במתכוין חייב

לא יקנח בחרס, בדבר שאין האש שולט [כשפים], בקינח בו חבירו, מים פחות ממ' סאה או לקלק בהן כלב [רוח רעה], בפי\בפני כלב, מים שרחצו ביב או אמבטיה, קנה [רוח רעה]

לא ישחוט, ימול, יחתוך בשר, יחצוץ שיניים בקרומית של קנה [קסמין]

חרס - לר"י כדי ליתן בין פצימין, לר"מ לחתות אש, לר' יוסי לקבל רביעית

לר' יוחנן ותני ר' חייה מקדשין מי חטאת בשברי כלי חרס

לר"ל ורשב"י אין מקדשין [אין תואר כלי]

מים שאובים רק מכלי המקבל רביעית, לר' יוסי בכלי שלם אף כל שהוא

עוד חומר לימוד
למסכת שבת