דיונים על הדף - ביצה ז

אברהם יוסף שווארץ שואל:

א) בית הלל אומרים לא ישחוט,

יש לעיין לדברי המרדכי דמותר ללבוש טלית בת ד' כנפות בשבת, ולעשות עצמו אנוס במצות ציצית,

א"כ אמאי אינו מותר לשחוט ולומר שהוא אנוס בכיסוי הדם?

ב) וברש"י ובגמ' להלהן הביאו לדון משום עשה דוחה לא תעשה, ומסיק דלא אמרינן כן דאין עשה דוחה עשה ולא תעשה, ויש לעיין לדברי התוס' בעירובין דעשה הבאה על ידי פשיעה לא אמרינן עדל"ת, א"כ בכה"ג אולי לא ידחה?

שווארץ

הכולל משיב:

א) יש מהאחרונים שהוכיחו מכאן שכיסוי הדם אינו בגדר מצוה גרידא אלא גם איסור, שהקפידה תורה שלא יהא הדם מגולה, או בגדר זה: הכיסוי הוא דין מדיני השחיטה ובלעדיו השחיטה אינה כתיקונה, אף שאינו מעכב את אכילת הבשר (ע' מנחת שלמה ח"ב מ,ג ואבי עזרי סוף הל' שחיטה).

ב) נפ"מ כשלא יכול היה לשחוט מאתמול וכגון שיתקלקל הבשר.

יוסי בן ארזה