עוד דיונים על הדף
1. מהרה יבנה בית המקדש 2. לוחות שניות
דיונים על הדף - ביצה ה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

יל"ע בדברי רש"י ה: מהרה יבנה בית המקדש. ותחזור תקנה ראשונה שלא לקבל עדות אלא עד המנחה, ויל"ע טובא, דהרי רבי יוחנן בן זכאי ביטל התקנה שלא לקבל עדות, וא"כ אינן מבטלים התקנה, אלא דאם יקבלו עדים נמצא שהלויים קלקלו בשיר.

[משא"כ אם אמנם יבואו עדים ולא יקבלו אותם הרי הביצה ממילא אסורה.]

שווארץ

הכולל משיב:

שלום

ריו"ח בן זכאי ביטל התקנה בגלל החורבן, אבל כשייבנה המקדש יחזרו ויתקנו כבתחילה כדי שלא יתקלקלו הלויים בשיר. ואם תתיר עכשיו בזמן החורבן, יבואו להתיר גם אחר שייבנה.

יוסי בן ארזה