עוד דיונים על הדף
1. בין שלהבת לגחלת 2. עירובי תחומין דבר שיש לו מתירין
דיונים על הדף - ביצה לט

ק. ריס שואל:

למה נקטה המשנה רק שלש דברים בין שלהבת לגחלת, אם הברייתא מצאה חמשה דברים?

ק. ריס

אטלנטה , ארה"ב

הכולל משיב:

דרך התנא לשייר, כמו שאמרו בכ"מ תנא ושייר.

גם אפשר שבכלל מה שאמר התנא שאין מועלין בשלהבת, ממילא ידענו לכל איסוה"נ כגון של ע"ז או מודר הנאה, והכל נכלל בדברי התנא, אבל דרך הברייתא לפרש יותר.

כל טוב.

יוסף בן ארזה