דיונים על הדף - ביצה כט

אברהם יוסף שווארץ שואל:

ברש"י במתני' כט. ד"ה שהיה ממלא מידותיו, שאין מודדין ביום טוב, והיינו דאיכא איסור מדידה ביו"ט כמו בשבת, וא"כ יל"ע אמאי להלן ד"ה לא ימדוד אדם קב שעורים פירש"י שנראה כמודד למכור, תיפוק ליה דבלאו נראה איכא איסור בעצם של מדידה.

שווארץ

הכולל משיב:

שלום

רש"י במשנה כותב שאין מודדין ביו"ט, ובגמרא פירש טעם הגזרה.

בברכה. יוסי בן ארזה