דיונים על הדף - ביצה טו

אברהם יוסף שווארץ שואל:

טו. אמר אביי סנדל המסומר אסור לנעלו ומותר לטלטלו דאי ס"ד אסור לטלטלו השתא לטלטולי אסור לשולחו מיבעי,

וברש"י מותר לטלטלו בכלי הוא,

וצ"ע דמנעל שיאנו תפור לכאורה אינה כלי,וא"כ לכאורה אסור לטלטלו, ואמאי מיבעי ליה למיתני אסור לשולחו?

שווארץ

הכולל משיב:

שלום וברכה

שאלתך נכללת בשאלת הגמרא 'ולא מנעל שאינו תפור פשיטא'. ומתרץ שאחוז בסיכות ואפשר להשתמש בו אלא שאינו ראוי לשימוש הגון, ובפרט לא ביו"ט, לכן אין משלחין.

כל טוב.

יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

עדיין לא הבנתי, אחרי ככלות הכל, לדעתכם, האם סנדל תפור בסיכי מוקצה או מותר בטלטול?

הכולל משיב:

מותר בטלטול ואינו מוקצה, אלא שאסור לשולחו.

יוסי בן ארזה