עוד דיונים על הדף
1. מתוך 2. בית שמאי 3. עולת נדבה
דיונים על הדף - ביצה יב

אברהם יוסף שווארץ שואל:

מתוך שהותרה, הנה מצינו דברי רב אשי בשבת כה. לגבי שריפת קדשים ביו"ט דלא אמרינן אתי עשה ודחי לא תעשה מכיון דיו"ט עשה ולא תעשה הוא, וכן מצינו דעתו בפרק רבי אליעזר דמילה לגבי מילה שלא בזמנה ביו"ט, ונשאלת השאלה, דאמיא בעי דחייה, תיפוק ליה דהותרה מכח דין דמתוך?

שווארץ

הכולל משיב:

שלום רב

פירשו הראשונים שאין מתירים משום 'מתוך' אלא כשיש צורך היום קצת, וכאן אין שום צורך היום. ע' תוס' שבת כד: ומרדכי כאן תרנ"ח.

בברכה.

יוסי בן ארזה