דיונים על הדף - סוכה כג

אברהם יוסף שווארץ שואל:

לכ' תלמידי חכמים של כולל עיון הדף,

כשמעמיד חבירו להיות דופן שלישי לסוכה, וכהנה, מדוע אין בזה פסול משום תעשה ולא מן העשוי?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

שלום

לפי הדעה הפוסלת הקדמת הסכך לדפנות משום תעשה ולא מן העשוי מדובר כאן כשבנאה כתיקנה ואח"כ נפלה דופן אחת, שבאופן זה מותר לעשות הדופן בלא צורך לנענע הסכך.

יוסי בן ארזה