דיונים על הדף - נדה סג

ראובן מילר שואל:

דף סג. וצריך לכסכס...בעי רבי ירמיה והגמרא נשאר ב"תיקו"

הרמב"ם פוסק לחומרא

1. העין משפט באות ט מציין "ולחומרא" דבר שדומני לא אופייני לו. למה הוא מציין את זה ולא רק נותן את ציון המקור ברמב"ם

2.למה הרמב"ם פוסק לחומרא (הלכות איסורי ביאה ט:ל"ז)? האם לא מדובר על ספק כתם - ספק דרבנן?

בברכת חנוכה שמח

ראובן

הכולל משיב:

שלום וברכה ר' ראובן,

אע"פ שהכתם מדרבנן אך כיון שבקלות אפשר לברר את הדבר ע"י כסכוס נוסף מחמירים גם בדרבנן, וכפי שמצינו במסכת ע"ז לז: 'כי אתו לקמיה דר' ינאי אמר להו הא מיא בשיקעתא דנהרא, זילו טבולו'. וכיוצא בזה יש בתוס' עירובין ה: ד"ה וספק, שכשאפשר לברר בקלות ללא טורח גדול - מחמירים. וזו נראית גם כוונת המגיד משנה בהלכה הקודמת לזו, עיין שם.

ובספר מעשה רוקח על הרמב"ם שם כתב שמצינו בכמה דברים שהחמירו חכמים בספקות בכתמים.

אולי בגלל החריגות המסוימת בפסיקה זו, שהיא לחומרא, ראה לנכון בעל נר מצוה לציין זאת.

כל טוב, חנוכה שמח ומאיר,

יוסי בן ארזה