עוד דיונים על הדף
1. רש״י ד״ה נוחל 2. רש״י ד״ה מן הפסולין
דיונים על הדף - נדה מד

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

רש״י ד״ה מן הפסולין - כגון חלל נתין וממזר ועבד ועובד כוכבים

יש להעיר מדוע האריך כ״כ בדוגמאות. ועיין רש״י מה. ד״ה ופוסל - כגון בן ט' שנים כותי או ממזר

החותם בכבוד גדול,

שמואל

הכולל משיב:

לענ"ד י"ל שמאחר ואנו עוסקים כעת במסכת נדה ואיננו עוסקים כעת במ' קידושין, לכן רש"י רצה להזכיר לנו דוגמאות של הפסולים אולי איננו זוכרים כעת כמה מן הפסולים. והנה מ"ש רש"י חלל נתין וממזר דוגמאות אלו כולם מוזכרים במתנ' קידושין סט., ועבד ועכו"ם יותר ידועים. ואחרי שרש"י כבר הזכיר כמה פסולים בדף מד: לא היה צורך להזכיר כ"כ הרבה בדף מה.

כל טוב

דוד בלום