דיונים על הדף - נדה כא

שמואל שואל:

א) דף כא רש״י ד״ה לזכר ולנקבה - ובגמרא מפרש מאי שנא "דלחיה ועוף" קרי ולד יותר מדגים. צ״ע מדוע דילג על ״בהמה״ ?

ב)דף כא רש״י ד״ה ירוקה ולבנה - וכמימי אדמה וכקרן כרכום כו׳ מדוע שינה מסדר מתני׳ דקתני ״קרן כרכום״ ואחר כך ״מימי אדמה״

שמואל דוד

לייקווד

הכולל משיב:

א) דרכו של רש"י לקצר, וכדאמרינן בעלמא אטו כי רוכלא לילך וליזיל, ולכן נקט 'חיה ועוף' ובהמה נכללת בחיה.

ב) אולי רצה להסמיך אדום למימי אדמה, שהם קרובים בשם ואולי גם במראה, ולהסמיך קרן כרכום למזוג ששניהם בהירים יותר (משא"כ במשנה שה'שחור' הפסיק בין אדום למימי אדמה).

יוסי בן ארזה