More Discussions for this daf
1. Eidus 2. Ne'emanus of a Woman 3. רש״י ד״ה דומיא דהנך
4. רש״י ד״ה שבזכר ושבנקבה מיבעי ליה
דיונים על הדף - נדה מח

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

מח.

רש״י ד״ה שבזכר ושבנקבה מיבעי ליה - לישנא דקרא דכתיב ולנקבה עשרת כו׳

צ״ע מדוע נקט רש״י סיפא דקרא ולא רישא דכתיב ״הזכר עשרים״ כו׳

החותם בכבוד גדול,

שמואל

הכולל משיב:

באמת צ"ע בזה. אמנם בתוס' קידושין סח: ד"ה אמר ותוס' סוכה ל. ד"ה כי יקריב משמע שלפעמים הגמ' רק מביאה רישא דקרא אע"פ שהלימוד הוא מן הסיפא, וכאן מצינו ברש"י להיפך. ועי' גם רש"י ברכות ריש יג. ד"ה לא שיעקר שראיתי מקשים שם למה רש"י מביא סיפא דקרא. ועי' רש"י סנהדרין מ: ד"ה שכן בסייף. וצ"ע בכל זה.

כל טוב

דוד בלום

שמואל מוסיף:

יישר כח! שוב ראיתי ברש״י בערכין י״ט. ע״ש. וע״ע ביאורי רש״י מתיבתא.

הכולל מוסיף:

א) יש לבאר יותר הדברים הנ"ל דהנה ברש"י ברכות יג. (ד"ה לא שיעקר) הביא כל הפסוק דבראשית מו:ב אע"ג דכדי לפרש הגמ' "לא שיעקר יעקב ממקומו" היה די להפסיק אחרי ויאמר יעקב יעקב, ולכאו' רש"י הביא סיפא דקרא ויאמר הנני בלא שום צורך. וכן הקשה באדני פז פ' וישלח הובא באסיפת זקנים ברכות וביאורי רש"י במתיבתא שם וכן הקשה גם בחמדת דניאל ונאמרו תירוצים על זה. אבל עכ"פ עתה מצינו עוד מקום שרש"י מביא סיפא דקרא.

ב) ועי' גם רש"י סנהדרין מ: ד"ה שכן בסייף שהביא קרא נפש בנפש עין בעין, אבל תוס' שם ד"ה שכן רק הביאו נפש בנפש ולא עין בעין, ועיי"ש בתו"ח ורש"ש שהקשו למה תוס' קיצרו מהפסוק שהביא רש"י. אמנם עתה מצינו עוד מקום שרש"י מביא סיפא דקרא. ואולי תוס' לשיטתם דבתוס' קידושין סח: ד"ה אמר בשם ר"ת כתבו שהגמ' לא מביאה סיפא דקרא, וכה"ג כתבו תוס' סוכה ל. ד"ה כי יקריב דמשמע דהגמ' רק מייתי רישא דקרא אע"ג דבאמת דריש מסיפא דקרא. הרי עוד פעם שמשמע שלתוס' הדרך רק להביא רישא דקרא, משא"כ לרש"י מביא סיפא דקרא.

ג) אמנם בגמ' נידה שלנו י"ל טעם יותר פשוט למה רש"י מביא סיפא דקרא, שהרי רש"י כאן בא לפרש לשון הגמ' שבזכר ושבנקבה מבעי ליה. והנה אם רש"י היה מביא רק רישא דקרא והיה ערכך הזכר עשרים שקלים זה לא היה מפרש בכלל מ"ש בגמ' ושבנקבה, משא"כ כשרש"י מביא ולנקבה עשרת שקלים זה כולל בתוכו גם רישא דקרא והיה ערכך הזכר, והוי כאילו גם מביא רישא דקרא, כי אם הגענו לסוף הפסוק סימן שכבר למדנו תחילת הפסוק והוא כבר כלול. לכן י"ל שמש"ה רש"י כאן מביא סיפא דקרא כדי לפרש מ"ש בגמ' ושבנקבה.

חנוכה שמח

דוד בלום