More Discussions for this daf
1. Eidus 2. Ne'emanus of a Woman 3. רש״י ד״ה דומיא דהנך
4. רש״י ד״ה שבזכר ושבנקבה מיבעי ליה
דיונים על הדף - נדה מח

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

מח.

רש״י ד״ה דומיא דהנך - הלכך ערכין נמי כתיבן כו׳

לכאורה הלשון מגומגם, ואשמח בביאור כוונתו ז״ל.

החותם בכבוד גדול,

שמואל

הכולל משיב:

איני רואה גמגום לשון. רש"י מסכם שכיון שכל השנוי הוא בהנך דכתיבתן, לכן מסתבר לפרש בן ובת על ערכין דכתיבן ולא על סימנים.

יוסי בן ארזה

שמואל שואל:

הלשון ״הלכך״ קשה לי.

הכולל משיב:

כיון שיש אריכות דברים, שערכין כתיבן וסימנים לא כתיבן, מתאים לשון 'הלכך'.

יוסי בן ארזה

שמואל שואל:

הלכך ערכין כתיבן? הלכך תני ערכין במשנה.

הכולל משיב:

'הלכך' הוא מונח הבא לציון מסקנא. המסקנא יכולה להיות המסקנא הסופית (מה תני ומה לא תני) ויכולה להיות מסקנת ביניים - מה כתוב בתורה ומה לא כתוב.

יוסי בן ארזה