דיונים על הדף - פסחים צח

אברהם בטאט שואל:

חודש טוב.

מה קורה אם מת אביו ואין חשש שיטמא, כגון שהחברה קדישא כבר קברה את אביו?

תודה רבה

אברהם בטאט, ברזיל

הכולל משיב:

לפי משמעות הסוגיא בזבחים (ק:), אנינות יום ראשון הוא דאורייתא (עי' בליקוטי הלכות שם שמפרש שהוא עיקר הפירוש בסוגיא, אע"פ שמשמע שיש סוברים דתלוי בקבורה), אפי אם כבר קברו את אביו. וכאן מחלק הרשב"ם (ד"ה "מת קודם") בין אחד שמת אביו קודם חצות, שלא היה לו שעת חיוב קרבן פסח, לבין מי שאביו מת אחר חצות שלכן שוחטין עליו. לכן נראה שאם מת אביו קודם חצות אין מביאין עליו קרבן פסח, שלא היה לו שעת חיוב, וכל היום הוי אונן לגבי קדשים.

בברכת התורה,

יעקב מנטרוז