דיונים על הדף - ערכין כו

י.י. קראוס שואל:

ערכין כו: במשנה הלוקח שדה מאביו ומת אביו ואח"כ הקדישה וכו' שדה מקנה אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו ובגמ' קמיפלגי אי ק"פ כקה"ג או לא פי' דאי ק"פ לאו כקה"ג א"כ כשירשה קנה הקה"ג ודין שדה אחוזה יש בה ואם כקה"ג א"כ חשיב שדה מקנה.

וצ"ב דהא טעם הדבר דבשדה מקנה חוזרת ביובל אי' במתני' משום דאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו ולאחר יובל אינו שלו רק של בעלים ראשונים וזה לא שייך הכא שירשה מאביו קודם שהקדישה והיה שלו לגמרי וצע"ג.

י.י. קראוס

ירושלים

הכולל משיב:

קושיא זו נמצאת בשיעורי ר' שמואל בגטין מח. ונראה לישב עפי"ד המנ"ח (שנה,ט) שצדד מסברא שאפילו שדה מקנה שאינה חוזרת לבעלים ביובל, כגון שמכר לששים שנה - בשנת היובל לא תצא לכהנים אלא תישאר ביד הלוקח עד סוף הזמן. ולפי"ז מובן שאילו היתה נחשבת 'שדה מקנה' לא היתה יוצאת לכהנים אעפ"י שהיא שייכת לו לעולם, כי שדה מקנה לעולם אינה יוצאת לכהנים, גם כאשר אין הגבלה בקניינו. (ורמז לזה באבי עזרי (תליתאה) ערכין ד,א. ואולם שם במהדורה קודמת (תנינא שמיטה יא,ב) נקט להפך מהמנ"ח).

י. בן ארזה

כולל עיון הדף