עוד דיונים על הדף
1. מתני' הקדישה שתים ושלש שנים כו' 2. רטושין, רטושי רטושין 3. מתני' הקדישה שתים ושלש שנים כו'
4. רטושין, רטושי רטושין
דיונים על הדף - ערכין כה

שמואל שואל:

מתני' הקדישה שתים ושלש שנים כו'

לכאורה הול"ל שתים ותו לא (וכבר האריך המל"מ בזה בהלכות לולב) ועיין לשון הרמב"ם פרק ד ערכין הלכה ו וצ"ע מדוע נקט "ארבע שנים"

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

עי' שבת סוף קכו: ארבע וחמש כדאמרי אינשי ועי' תוס' כתובות נז. ד"ה שתים וז"ל דדילמא שתים ושלש ואפי' טובא כדאמרי אינשי ולכן י"ל שהרמב"ם נקט ארבע כי רוצה ללמד לנו כמ"ש תוס' ששתים ושלש זה לאו דוקא ואפי' טובא כי יכול להיות יותר שנים ממה שכתוב במשנתנו

כל טוב

דוד בלום