דיונים על הדף - ערכין כא

אהרן ברכה שאל:

דפריש לה לחברי'. לפ"ז איך איוב הי' מקריב עולות לספק עוונות של בניו. לפ"ז אמור להיות שבהסכמתם הי' עושה ולא משמע כן מהכתוב. וצ"ב קצת.

שכמ"ה ושבת שלום ומבורך

הקטן אהרן ברכה הי"ו, ק"ק מילאנו יע"א

הכולל משיב:

לא ידעתי היכן משמע כן בכתוב. ועכ"פ יש לתרץ בכמה אנפי:

א. בחזו"א (אה"ע קלו לדף לה סק"א) כתב שבאופן שהרגילו היא לשחוט עבור אחר ונוח לו בכך, כגון בעל השוחט עבור אשתו, נחשב כאילו אמר לו להקריב עבורו. לא אמרו אלא כשאין הדבר שכיח שיקריב שלא מדעתו ואירע כן. ולפי"ז בהנהגת איוב להקריב עבור בניו נראה דהוי כרגילות וודאי ניחא להם בכך.

ב. י"ל עפ"י מה שצדד בספר חדושים ובאורים בערכין שם שסברא זו שאין אדם רוצה להתכפר בשל חברו אמורה רק בנדר, אבל באופן שאינו מחויב כלל אלא מפריש עולת נדבה י"ל שיכול להפריש עבור חברו.

ג. יש מי שמצדד שאם מזכה לחברו את הבהמה או המעות - א"צ דעתו, שאין זה נחשב כמתכפר עבור חברו (עפ"י אור גדול על המשניות, ע"ש).

כל טוב.

יוסף בן ארזה