דיונים על הדף - ערכין יד

יעקב נחמן שואל:

מדוע מודדים את שדה האחוזה בזרע חומר שעורים , דווקא , ולא חיטים. האם זו גזרת הכתוב?

בתודה

יעקב

הכולל משיב:

אכן, כך גזר הכתוב כמו שכתב האבן עזרא בפרשה.

והנצי"ב נתן טעם בדבר:

"זרע חומר שערים וגו'. והנה יש להסביר טעמא דהאי דינא אע"ג שמכ"מ חק הוא שהרי אין נ"מ בין פרדסות סבסטי בין חולת המחוז כדתנן בפ"ג דערכין מכ"מ ה"ז ככל חוקי התורה שעיקרן בטעם והפרטים חקה כמש"כ הרמב"ן כמה פעמים. וע' תוס' פסחים ד"ל ע"ב בד"ה התורה. ונראה משום דגזרה התורה שאם לא יגאל המקדיש ומכרה לאחר יוצאת לכהנים ביובל. וא"כ אין כדאי להקונה להשביחה שהרי לא יטול מן הכהנים את השבח. כמו המוכר שדה אחוזה שמקבל השבח מן הבעלים כמש"כ לעיל כ"ה כ"ח. וא"כ אין כדאי לאדם לפדות מן הקדש אלא באופן שלא יעבדה מש"ה איננה שוה אלא בזרע שעורים שא"צ עיבוד רב. וממילא אפילו כשהבעלים גואלין א"צ ליתן יותר רק החומש. שהרי אין לה שווי ביותר לשום אדם מש"ה בשדה מקנה קי"ל כחכמים דפודין בשוויה משום שם ישביח הפודה שמין לבעלים"

יוסי בן ארזה