עוד דיונים על הדף
1. משום לה"ר נתחתם גזירה על ישראל במדבר 2. מדשבע כיבשו שבע חילקו
דיונים על הדף - ערכין יג

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

א) כלב בר כמה הוי בר תמנן נכי תרתין כו׳

מדוע נקט הגמרא לשון זה ״תמנן נכי תרתין״ ?

ב) איבעית אימא מדשבע כיבשו שבע חילקו כו׳

מה הסברא בזה?

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

א) כך לשון חכמים במספרים, כמו 'אבות מלאכות ארבעים חסר אחת'.

ב) מהרשום אצלי:

פרש רש"י (בזבחים קיח): סברא בעלמא היא. וכתב החזו"א (שביעית סו"ס ג): כגון זה צריך רב, מה ענין כיבוש לחילוק.

ובספר בית ישי למו"ר הגר"ש פישר שליט"א (ב,ג) באר הענין; הנה יש לתמוה, וכי רק שבע שנים כיבשו, והלא דורות רבים ארך הכיבוש, ומקרא צווח ואומר (ביהושע יג,א): והארץ נשארה הרבה מאד לרשתה - אלא שלאחר שעברו שבע שנים משנכנסו לארץ, החלו להתעסק בחילוקה [וכבר כתב הרמב"ם (תרומות א,ב): 'ומפני זה חלק יהושע ובית דינו כל ארץ ישראל לשבטים אע"פ שלא נכבשה, כדי שלא יהיה כיבוש יחיד כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקו'], ואם כן מה פירוש 'שבע שכבשו'? -

על כרחך לומר שדין הוא זה שהיה על פי הדיבור, שרק לאחר שעברו שבע שנים משהחלו לכבוש, חל על מעשיהם חלות שם 'כיבוש', ורק אז היה שייך לעשות 'חילוק' [כדוגמת מה ששנינו (ב"ב רפ"ג) חזקת הבתים שלש שנים, או (שם פ"ק) כמה יהא בעיר ויהא נחשב כאנשי העיר... וכן: אין מוקצה לע"ז אלא מוקצה לשבע שנים (תמורה כח:), וכיוצא בזה הרבה].

ומעתה אומרים אנו, כשם שהיה צורך מצד הדין לשבע שנים לקבוע שם 'כיבוש', כמו כן היה צריך מצד הדין לשבע שנים שיעברו מאותו היום שהחלו בחילוק, ורק אחריהם יוחזק שם החילוק, וחלה הקדושה לענין מצוות התלויות בארץ. (ע"ש עוד שבאר מהו גדרו של חלות דין 'כיבוש' וחלות דין 'חילוק').

יוסי בן ארזה