דיונים על הדף - ערכין י

אהרן ברכה שאל:

ממה שכתב העין משפט משמע שהלכה כר"נ. ועוד דיש כלל שאחרי אביי ורבא הלכה כבתראי.

ויש לעיין, האם ר"נ הוא בתר רבא. ועוד דבמ"ב סי' תרצג סק"ז משמע דמרן פסק כרבא וצ"ב.

שכמ"ה

הקטן אהרן ברכה הי"ו, ק"ק מילאנו יע"א

הכולל משיב:

רב נחמן חי בדור שלפני רבא.

בברכה,

מ

. קורנפלד

אהרן ברכה שאל:

עדיין קשים דברי העין משפט שם, דאנו יודעים דקודם רבא ואביי תלמיד ורב הלכה כרב.

הכולל משיב:

כל זה רק עד רבא.

מרדכי קורנפלד

כולל עיון הדף

אהרן ברכה שאל:

ועד בכלל?

הכולל משיב:

כן