דיונים על הדף - מנחות פו

שמואל שואל:

מתני' מאין היו מביאין את היין כו'

יש להעיר מדוע הוסיף מתניתין תיבות אלו ולא קתני כמשנה דלעיל פה: תקוע אלפא לשמן כו'

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

לכאו' נראה דהנה תנן פה. אין מביאין לא מבית הזבלים וגו' וזה קאי על שמן. לכן בדף פה ע"ב תנן תקוע אלפא שמן וידוע שזה קאי על שמן ואין צורך לכתוב מאין היו מביאין את השמן כי אנו כבר יודעים, שמאחר שבמשנה הקודמת ביארנו מאיפה לא מביאים את השמן אם כן המשנה השניה מבארת מאיפה כן מביאין את השמן. משא"כ במשנה דף פ"ו ע"ב הרי עוד לא דיברנו על יין, לכן צריך לעשות הקדמה שמדובר על יין ומבארים מאיפה מביאין את היין, לכן תנן מאין היו מביאין את היין.

ועי' קול הרמ"ז על המשניות פ"ח מ"ו ד"ה מנין (הובא במתיבתא) שהקשה קושיא זאת, ותירץ שתקוע היתה נודעת בשמניה הטובים ע"י שהיו יושביה חכמים מחמת רוב השמן, עי' לעיל פה: בגמ', אבל המקומות שהיו מביאים מהם יין לא היו ידועים כ"כ, וע"כ שייך לשאול מאין היו מביאים.

עוד תירץ קול הרמ"ז ע"פ פסחים מב: שהנסכים היו מביאין מיין שביהודה ועל זה באה המשנה לומר שלא מכל ארץ יהודה אלא מקדוחים ועלוטים שהן מקומות בארץ יהודה.

דוד בלום