דיונים על הדף - מנחות עד

שמואל שואל:

איכא מוראה ונוצה כו׳

ועיין רש״י כת״י - שאין ניתנין על המזבח אלא אצל המזבח.

לכאורה קשה דהרי סו״ס יפה כח מזבח מכח כהנים.

ועיין שיטה מקובצת אות ב׳ וצ״ע.

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

המזבח רק זוכה במה שניתן על המזבח ממש אבל מה שרק ניתן אצל המזבח אין המזבח זוכה, לכן במוראה ונוצה אין כח המזבח יותר חזק מכח הכהנים.

כל טוב

דוד בלום

שמואל שואל:

אבל המזבח זוכה בעולת העוף והכהנים לא זוכים כלל

הכולל משיב:

אבל כהנים זוכים במוראה ונוצה.

בהצלחה

דוד בלום

שמואל שואל:

בפשטות אין הכהנים זוכים במוראה ונוצה. עיין רש״י.

אולם עיין תפארת ישראל שכתב כן ועיין בתפארת יעקב שם שתמה עליו.

הכולל משיב:

יישר כח גדול לכתר"ה שליט"א שהעמידני על האמת כי ביומא כא. איתא דמוראה ונוצה נבלעין במקומן כמו שהביא התפארת יעקב, וא"כ הכהנים לא זכו במוראה ונוצה.

אמנם מכיון שגם המזבח לא זכה במוראה ונוצה כי לא ניתנו על המזבח אלא אצל המזבח, לכן לא שייך כאן לומר יפה כח המזבח מכח הכהנים כי שניהם לא זכו במוראה ונוצה.

כל טוב

דוד בלום

שמואל שואל:

אולם עיין בשיטה מקובצת אות ב וצ"ע וכ"ה ישר וטוב

ועיין בספר חידושי בתרא ולפי"ד מיושב דברי התפארת ישראל בע"ה

הכולל משיב:

לענ"ד אדרבה יש ראייה משטמ"ק אות ב' למה שכתבתי לעיל בס"ד שרק במה שניתן ממש על המזבח אפשר לומר יפה כח המזבח, וזמ"ש השטמ"ק דאין הזאה זו ע"ג המזבח ומאי יפוי כח הוא זה למזבח, ע"כ.

[עוד לא עיינתי בחידושי בתרא]

אמנם בעיקר דברי שטמ"ק הנ"ל במה שנראה שמחלק בין לוג שמן לבין מוראה ונוצה, וכן הקשה בישר וטוב, הנה עי' חידושים וביאורים לגרח"ש גרינימן זצ"ל שגם הקשה על שטמ"ק מאי שנא לוג שמן ומאי שנא מוראה ונוצה דצ"ע מה שנתקשה שטמ"ק אות ב'.

כל טוב

דוד בלום