עוד דיונים על הדף
1. רש"י ד"ה נותנין אותו באבוב 2. נתעלסה 3. רבי יוסי ור"ש אומרים
דיונים על הדף - מנחות סו

שמואל שואל:

רש"י ד"ה נותנין אותו באבוב- כלי של נחשת "וזה שמו "

יש לדייק מה בעי רש"י בזה?

שמואל ,

לייקווד

הכולל משיב:

אולי כוונת רש"י דאע"ג דמצינו עוד כלי ששמו אבוב, והוא במשנה ערכין י., וז"ל, ולא היה מכה באבוב של נחשת אלא באבוב של קנה מפני שקולו ערב, עיי"ש, ושם מיירי בכלי נגינה ואין זה אותו כלי שכתוב כאן במשנה. לכן בא רש"י לומר שיש שני כלים שונים ששמם אבוב ואע"ג שיש עוד כלי ששמו אבוב מ"מ גם הכלי כאן במנחות שמו אבוב.

עלה בדעתי שאולי רש"י כתב "וזה שמו" דבלא"ה היה מקום לחשוב שיש קשר בין "אבוב" ל"אביב" כי כאן מקיימים מצות אביב קלוי באש לכן רש"י כתב שאבוב הוא שם של כלי ומצינו כזה בכלים פ"ב מ"ג "ואבוב של קלאין" ואין קשר בין המילה אבוב לבין המילה אביב

דוד בלום

כל טוב

דוד בלום