עוד דיונים על הדף
1. רש"י ד"ה אשם נאמר בו 2. המפריש מעות לנזירותו לא נהנין ולא מועלין 3. בדין אשם שניתק לרעיה
דיונים על הדף - מנחות ד

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

רש"י ד"ה אשם נאמר בו הוא לאחר הקטרת אימורין - בא"ד אבל "פסח" וחטאת כתיב הוא בשחיטה זבח פסח הוא בזבח נשיא כתיב ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני ה' חטאת הוא

צ"ע פסח מאן דכר שמיה?

החותם בכבוד גדול,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

יתכן שרש"י נקט כן אגב הסוגיא המקבילה בזבחים י,ב.

יוסי בן ארזה