עוד דיונים על הדף
1. רש"י ד"ה בידרי 2. רש"י ד"ה ונוייהן לבר 3. רש"י ודבר אחר
דיונים על הדף - מנחות לה

שמואל שואל:

רש״י ד״ה בידרי - שם.

יל״ע אם אפשר לדייק מלשון רש״י שלא היה חכם. (בדרך כלל פירש"י שם חכם)

שמואל ,

לייקווד

הכולל משיב:

לענ"ד אסור ע"פ דיוק לומר שאדם אינו חכם, עי' חפץ חיים הל' לשון הרע כלל ה' דין ב' שאסור לבזות את חבירו מצד חסרון שלימות המעלות שיש בו הן בחכמה וגו' כגון להציע לפני אנשים איך שפלוני אינו חכם, ע"כ. א"כ צריך ראייה חזקה לפני שיהיה מותר לומר שאדם אינו חכם אפילו אם מספר זה לתועלת.

ולעצם הענין נראה שהטעם שרש"י לא כתב כאן שם חכם הוא משום שבעל המאמר הוא רב שמואל בר בידרי ואין לנו כ"כ נפק"מ לדעת אם אביו של בעל המאמר היה חכם, משא"כ לפעמים רש"י כותב ששם שכתוב בגמ' בלי שנקרא רב פלוני הוא שם של חכם כדי שנדע שבעל המאמר הוא חכם וראוי לסמוך עליו.

חורף בריא

דוד בלום