דיונים על הדף - מנחות ג

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

רש"י ד"ה ותו דחטאת יחיד - נקבה היא "והביא נקבה לעזרה" ושחטה לשם עולה מאי איכא למימר:

יש להעיר מה כוונת רש"י בתיבות אלו?

החותם בכבוד גדול,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

נראה שרש"י בא כאן להשמיענו שני דברים בתחילה רש"י מודיע לנו שחטאת יחיד היא תמיד נקבה ורש"י הוצרך לכתוב כן כי עכשיו למדנו ששעיר חטאת של נשיא הוא זכר, לכן רש"י כותב שחטאת יחיד אינה כן אלא היא נקבה. ואחרי שרש"י לימד אותנו הלכה זו הוא מסביר לנו שמדובר כאן שהביא נקבה לעזרה וכולם רואים שזו נקבה, לכן הגמ' לא יכולה לתרץ מעבר הוא דעבר.

כל טוב

דוד בלום