דיונים על הדף - מנחות כ

מר שלום שואל:

איך מתיישב פרש"י דף י"ג : ד"ה : ליקוט לבונה. דלאחר הקטרת הקומץ היה מלקט הלבונה מעל הסולת ומקטירו: עם האוקימתא דברייתא דף כ. "מנין לרבות את הלבנה ? מרבה אני את הלבנה שכן באה עמה בכלי אחד"

מר שלום

אנטוורפן

הכולל משיב:

שלום

בפשטות יש לפרש 'באה עמה בכלי אחד' - בביסה, קודם הליקוט, שהלבונה יחד עם הסולת. (וכבר העיר המשנה-למלך הל' כלי המקדש יג,יב על רש"י מדברי הגמרא בסוטה ומדברי רש"י עצמו בפ' צו. וע' יד דוד ושפת אמת דף יג).

יוסי בן ארזה