More Discussions for this daf
1. No more Zahav Sagur 2. Missing letters 3. Rabbi Akiva and the Tagin
4. Tagin 5. שעטנ"ז ג"ץ 6. רש"י ד"ה כתרים
דיונים על הדף - מנחות כט

שמואל שואל:

רש"י ד"ה כתרים כגון התגין דספר תורה. צ"ע בלשון "כגון" שכתב רש"י. ושו"ר שכ"ה בשיעורי רבינו יחיאל מיכל פיינשטיין ז"ל

שמואל ,

לייקווד

הכולל משיב:

כבר כתבתי כמה פעמים שהשדה חמד מביא ממחברים שלפעמים כתוב "כגון" אע"ג שאין עוד דוגמאות [עי' מפתחות לשד"ח תחת "כגון"]. ומ"מ נראה שכאן אין צריך לזה כי משה מצא להקב"ה קושר כתרים לאותיות, ובאמת אין אנו יודעים איזה כתרים יש לאותיות שבשמים רק רש"י מעיר שגם בעוה"ז יש כתרים לאותיות שבס"ת. ואולי בזה יש לנו קצת מושג על כתרים שבאותיות בשמים עכ"פ כדי לשבר את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע רש"י כותב שגם בעוה"ז יש כתרים לאותיות והם התגין דס"ת ואולי בשמים יש עוד סוג של כתרים לאותיות.

חילך לאורייתא

דוד בלום