דיונים על הדף - זבחים עט

אייל שואל:

זבחים דף פט

למה אם מדובר בקרבנות כשרים שהתערבו,ולא שהתערבה כשרה בבעלת מום, צריך לומר שזה דווקא בתערובת כוסות ולא בבלול?

תודה רבה

אייל

הכולל משיב:

אני חושב שאולי השאלה הזאת מתייחסת למשנה זבחים עט:

ושם תנן דם תמימים בדם בעלי מומין ישפך לאמה כוס בכוסות וגו' ומביאה המשנה מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים. והנה על המשנה כוס בכוסות מפרש הברטנורה כוס דם של בעל מום בכוסות של דם כשר וגו' ולפי זה גם בתערובת כוסות מדובר שהתערבה כשרה בבעלת מום.

כל טוב

דוד בלום

הכולל מוסיף:

אולי הכוונה בשאלה זו לגמ' עה., וז"ל, בד"א שנתערבו שחוטין כעין חיים בכוסות אבל בבולל נותן ד' מתנות לכולן, ע"כ. כי שם כל כוס עומד בפני עצמו אלא שלא יודעין איזה כוס שייך למי, משא"כ בבולל שנתערבו שחוטין שנבללו הדמים של שתי הקרבנות בכוס אחד נותן ארבע מתנות פעם אחת לכולן לפי שיש בילה ונמצא שנתן מכל קרבן וקרבן.

דוד בלום