דיונים על הדף - זבחים כב

שמואל שואל:

טמא "פסול" כו׳ יש לעיין בלשון הגמרא שהרי במשנה ל״ג תיבת פסול. וכן אצל שאר הפסולים לא כתב הגמרא פסול. ועיין רש״י כג. ד״ה כגון - כדתנן טמא פסול כו׳ ומשמע קצת שגרס כן במתניתין וצ״ע בזה.

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

עי' זבחי אפרים ועי' יד דוד סוף כב:

דוד בלום

שמואל מוסיף:

יישר כח גדול! שו״ר עוד מראה מקומות - עיין בארות המים ובקול תורה כ מרב שזורי ז״ל