דיונים על הדף - עבודה זרה ט

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

בדף ח,ב מבואר שהרומאים ניצחו את היונים יחד עם ישראל, ובדף ט,א מבואר שאז נסתיימה מלכות יון על ישראל והחלה מלכות חשמונאי.

א"כ קשה מתי היה הנס של רבים ביד מעטים וכו', הרי נלחמו בהדי רומאי.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

קשה ליישב את התאריכים שמוזכרים כאן עם המציאות ההיסטורית, אך בעיקר הפרטים התיאור, הוא מאוד מאוד מדוייק. רש"י (שבת טו. ד"ה פשטה) כתב שכוונת המילה פשטה הוא "שהתחילו לכובשן."

במציאות הרומאים סייעו לאלכסנדר ינאי, המלך החשמונאי שמלך אחרי יוחנן הורקנוס, בכיבושים שלו בערי היוונים. העובדה שינאי הסתייע ברומאים (הדבר קרה כ-170 שנה לפני החורבן) גרם לרומאים להתעניין במדינתו של ינאי וכ-40 שנה לאחר מכן בזמן הורקנוס ואריסטובולוס בניו של ינאי הרומאים התערבו במלחמת אזרחים בצורה גסה כאשר המצביא פומפאי נכנס לירושלים ולמעשה הפך את יהודה למדינת-חסות של הרומאים, כשהרומאים שולטים מרחוק על כל מה שנעשה בארץ, כולל מינוי מלכים ומנהיגים. (הורדוס ששלט לאחר מכן הוא ממקור אדומי, והאדומים מיוחסים גם לרומא).

יואל דומב

הכולל מוסיף:

כבר יישבנו לנכון בע"ה סדר התאריכים במאמר ולוח שהכננו על מלכות בית חשמונאי (הלוח כאן http://www.dafyomi.co.il/general/info/chashmonaim.pdf ) והראנו שעל פי ספר חשמונאים, רק בתחילת מלכות שמעון פסקה ממשלת יון מישראל והתחילו מונים בשטרות "שנה אחת לשמעון כהן גדול ונשיא היהודים". (וערש"י סנה' צו: שעיקר מלכות חשמונאי 70 שנה, וזה יתכן אם מונים משמעון עד תחילת שנות מלכותה של שלמציון, ודוק.)

והנה בגמרא ע"ז ט. מבואר שאחרי 34 שנים של מלכות פרס ו-180 שנים של מלכות יון התחילו למנות 103 שנים של מלכות בית חשמונאי, ואחריו 103 שנים של מלכות הורדוס, ומזה יצא לרוב מוני השנים הראשונים והאחרונים שמתתיהו מלך בשנה 213 לבנין הבית. ולענ"ד יקשה מאד לפי זה ליישב את מנין השנים של מלכות בית חשמונאי, ותיארך מלכותם יותר מ-130 שנים. ולענ"ד מלכות חשמונאי נמנית מתחילת מלכות שמעון כנ"ל, ויתיישב חשבון שנות מלכות בית חשמונאי ומלכות הורדוס בלי שום דוחק. וכ"מ ממנין השנים שמנה היוחסין במאמר ה', וז"ל, ואח"כ מלך שמעון אחיו שנת ג' אלפים ותרל"ד כו' ובשנת תשל"ח מלך הורדוס הגלילי כו', עכ"ל, נמצא שמנין 103 שנה התחיל ממלכות שמעון.

ולפי זה יבואר לנכון דבזמן כיבוש היוונים בידי החשמונאים ל"ה רומי משותף עם החשמונאים כלל, ורק אחרי כ-20 שנה, במלכות שמעון החשמונאי, נשתתפו הרומאים עם החשמונאים כונ"ל. ולפי זה מובן בפשטות האיך נמסרו היוונים 'רבים ביד מעטים' ודוק.