דיונים על הדף - עבודה זרה עא

דן שואל:

לא הבנתי את הפירוש השני של רש''י ד''ה פרדשני עא. ולא הדרי בהו.

דן, פריז

הכולל משיב:

רש"י מפרש (עבודה זרה עא., ד"ה "ולא הדרי בהו") וז"ל , "לשנא אחרינא מתשובת הגאונים: פרדשני - מי שיש לו כור חיטין למכור, פוסק דמים ללוקח והולך לביתו ומשגר לו קב חיטין לראות כמה הן יפות. ואם מעכב הלוקח אותו קב אצלו מתקיים המקח, ואם אינו חפץ בהן מחזירו." זאת אומרת, שרואים שמשיכה של קב חטים על ידי הלוקח גורם שכל המקח יתקיים, אף על פי שלא החליפו כסף או עשו כל קנין אחר. ונראה, שגם לשיטת הגאונים פירושו של פרדשני הוא כעין דורון. זאת אומרת, מכיון שהמוכר שולח את הקב חטין כדי לבדוק אם הלוקח מרוצה מהם לפני שהמוכר מקבל כסף בשבילם, הוא כעין דורון, ולכן שייך לקרוא לו פרדשני. לכן רש"י לא מפרש לפי הפשט הזה שיש פירוש אחר במילת "פרדשני."

הצלחה רבה,

יעקב מנטרוז