דיונים על הדף - עבודה זרה סד

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

דף סד: רש״י ד״ה הרי הוא כעובד כוכבים דכיון דלא מל חשוד הוא לכל התורה.

וקשה,הרי מבואר בגמרא שקיבל עליו לקיים כל המצות חוץ מאכילת נבילות וא״כ מהיכא תיתי שלא מל. ועוד קשה מדוע נקט מילה דוקא. וצריך עיון.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

שלום רב,

המילה היינו כניסה לברית. אם היה מל ושומר מצוות היינו גר צדק (וכדמשמע להלן סה. שהעיקר תלוי במילה), אם כן מדובר בגר תושב שאף שקיבל על עצמו לנהוג כישראל אבל לברית לא נכנס, ועל כן חשוד הוא לכל התורה.

יוסי בן ארזה