דיונים על הדף - עבודה זרה סב

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

השוכר את הפועל כו'

יש לדקדק מדוע כאן קתני מתניתין הפועל בלשון יחיד ובמסכת ב"מ קתני מתניתין הפועלים בלשון רבים.

וצ"ע בזה.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

דרך התנא לשנות לפעמים לשון יחיד ולפעמים לשון רבים. וכן מצינו בלשון יחיד במעשרות ב,ז ג,ג. ועוד, משום הסיפא דשוכר את החמור נקט נמי שוכר את הפועל. ועוד, בב"מ הנושא הוא דינם של פועלים, לכן נקט לשון כללית ברבים, ואילו כאן הנושא הוא מסוים בהלכות הנאה מיין נסך.

יוסי בן ארזה