דיונים על הדף - עבודה זרה נט

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

בסוף העמוד רש"י ד"ה אידרי - קפץ עכו"ם לשון נושא הוא כמו דרי כו' יש לתמוה מדוע האריך רש"י כאן ולא כתב כן לעיל בתחילת העמוד בד"ה אידרי. וצ"ע בזה.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

א) אולי י"ל דהנה אין דרכו של רש"י תמיד להביא את המקור של המילים שכתובות בגמ' אלא רש"י הרבה פעמים מתרגם מילים מארמית ללשון הקודש בלי להוסיף דבר. לכן מ"ש רש"י בריש נט: שאידרי פי' קפץ אינו קשה למה לא ביאר מנלן שזה הפירוש אמנם בסוף העמוד פעם שניה כתוב בגמ' אידרי עכו"ם וזה כבר טעון ביאור למה מצינו שתי פעמים באותו עמוד של הגמ' מילה שלא מצינו אותו כמעט במקום אחר [איברא מצינו לקמן ריש ס: אידרי ההוא עובד כוכבים אבל גם שם הוי דומיא דמעשים שהובאו כאן בגמ' אבל עדיין צ"ע למה לא מצינו המילה אידרי בסוגיות אחרות].

ב) לכן פרש"י הגביה ונשא עצמו כי משמע שיש ענין של גאווה במעשה זה שהוא התנשאות וגבהות רוח ולכן מצינו מעשה זה אצל עכו"ם ומש"ה רש"י פי' כן רק בפעם השנייה שמוזכר בגמ' כי רק עכשיו אנחנו שמים לב שזה מעשה מיוחד לעכו"ם.

ג) ובזה מובן למה הגמ' שינתה כאן ממקומות אחרים כי בכמה מקומות בש"ס מצינו שוור פי' קפץ כגון בכתובות עז: שוור נפל, ופרש"י ד"ה שוור שפי' קפץ, וא"כ צ"ע למה הגמ' כאן הביא לשון אידרי במקום שוור. אלא ע"פ הנ"ל מיושב כי הגביה ונשא עצמו כמ"ש רש"י שהוא מעשה גבהות והתנשאות ששייך בעכו"ם.

חודש טוב

דוד בלום

הכולל מוסיף:

עי' מתיבתא ביאורי רש"י שהביא מהפלאה בערכין לגר"י פיק זצ"ל (ערך אדר ב) שהעיר הערת כתר"ה שליט"א בזה ולא תירץ והנלע"ד כתבתי.

דוד בלום

נ.ב. כמדומה שראיתי שיש סכנה רח"ל לבית החיים בברסלאו היכן שקבור הגר"י פיק זצ"ל לכן למי שיכול מצוה לפעול בזה ולהתפלל.

דוד בלום