דיונים על הדף - עבודה זרה מא

דן שואל:

בדף מא: - ר יוחנן אומר שמה ששברי ע"ז זה ספק, ואין ספק יוצא מידי ודאי. האם הוא אומר את זה לפי שיטת ריש לקיש או גם לפי שיטתו? (כי הראשונים אומרים שהספק כאן במקרה שמסתמא שברי ע"ז בטלו וזה לפי ר"ל ולא ר' יוחנן.)

דן, אשדוד

הכולל משיב:

בפשטות נראה שבאמת סברא זו נוגדת לשיטת ריש לקיש. אבל כמובן, תשובה מדוייקת תלויה בהבנת נקודת המחלוקת שבין רבי יוחנן וריש לקיש, וכבר נאמרו בה כמה דרכים במפרשי הש"ס (ראה עבודה ברורה בתחילת דף מא: באריכות, ובמשנה למלך הל' עכו"ם ח:יא).

בברכת התורה,

יעקב מנטרוז