דיונים על הדף - עבודה זרה לד

שמואל שואל:

לכבוד הרב הגאון שליט"א שלום וברכה

למאי ניחוש כו' לכאורה צע"ק מדוע אין לחשוש שעירבו היין במורייס על הספינה קודם שבאו ליבשה וצ"ע

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

כיון שהיין במדינתם יקר יותר מן המורייס, לא הביאו אותו כדי לערבב במורייס.

יוסי בן ארזה