עוד דיונים על הדף
1. עשרה דברים מחזירים את החולה 2. אפר מקלה
דיונים על הדף - עבודה זרה כט

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

כט. עשרה דברים מחזירים את החולה כו' ושחלים ותגלחת ומרחץ וגבינה כו' יש לדקדק מדוע הפסיק הגמרא בין המאכלים.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

נראה שהסדר אינו מעכב במימרא זו דבברכות נז: איתא לאותה מימרא ושם הוזכר "תגלחת ושחלים וחלב והגבינה והמרחץ", וגם שם יש להעיר על סדר הדברים, וגם בכתבי יד יש סדר שונה לכל הרשימה.

ואולי יש לומר שעיקר הבעיה היא למי שמתגלח או רוחץ אחרי אכילת הבשרים מהסוג הנ"ל, ולפי הגירסא בברכות יש קפידא גם שלא לרחוץ אחרי אכילת מאכלי חלב.

וייתכן לפרש ע"פ הרפואה המודרנית שממליצה לא להתרחץ אחרי אכילת סעודה כבידה משום שהדבר פוגע בעיכול, ולכן הוזכר רחיצה בסוגיא דידן אחרי המאכלים הכבדים דאם רוחץ אחרי המאכלים הקלים אין בכך כ"כ בעיה.

לגבי תגלחת עדיין צ"ע מדוע יש בכך בעיה, ואולי אדם שעבר מחלה צריך את שערותיו להתגונן בפני הקור, ולכן לא כדאי שיתגלח מיד שמתרפא.

יואל דומב