דיונים על הדף - עבודה זרה כח

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

כח: רש"י ד"ה גובתא דקניא - הרי מאה שנה. לא הבנתי כוונת רש"י במש"כ הרי.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

נראה שזה דומה ל"שנתלש זה מאה שנה" פי' שנתלש לפני מאה שנה והוי כאילו רש"י אומר "הרי נתלש לפני מאה שנה".

הכולל מוסיף:

א) רש"י ע"ז כח: (ד"ה גובתא) כתב "הרי מאה שנה" ולקמן סה: (ד"ה דא"ל) כתב "הרי ימים רבים"

ב) בערוך ערך הרי כתב וז"ל נדרים י: הרי זה נדר בקרבן פי' הנה כמו ארו, ע"כ.

ג) ביאר לנו הערוך שמילת "הרי" פירושו "הנה" והביא מקור מתנ"ך והוא בדניאל ז:ב "וארו ארבע" וכן כמה פעמים בדניאל פרק שביעי יש המילה "ארו".

ד) א"כ מצינו שהמילה "הרי" יש לו מקור בתנ"ך ופירושו "הנה".

ה) לפ"ז מה שכתב רש"י "הרי מאה שנה" ו"הרי ימים רבים" זה כמו "הנה מאה שנה" ו"הנה ימים רבים" וזה אנחנו יכולים להבין שפירושו "כבר לפני מאה שנה" או "כבר לפני ימים רבים".

שבוע טוב,

דוד בלום