דיונים על הדף - עבודה זרה כה

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

עבודה זרה כה. רש"י ד"ה דכתיב במשנה תורה - ועשית הישר והטוב עכ"ל ובד"ה איזהו היא מלחמה שצריכה לימוד - כו' עכ"ל ויש לעיין מה כוונת רש"י בזה.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

א) נלע"ד יתכן שצריך לעשות כאן הג"ה קצת בדברי רש"י וצריך למחוק הנקודה שבין "תורה" לבין "ועשית" ותהיה הגירסא ברש"י

:דכתיב במשנה תורה ועשית הישר והטוב:

והיינו שכן גירסת רש"י בגמ' ועי' דקדוקי סופרים שמשמע שגירסת פיזרו ווינציא שאלוניקי קראקא של"ט ולובלין היא

"דכתיב ביה במשנה תורה"

וזה דומה לגי' רש"י רק שרש"י ל"ג "ביה" ובב"ח אות ב' גרס ביה אבל ל"ג במשנה תורה וזה דלא כרש"י וכגירסאות שהביא בדקדוקי סופרים שגרסי "במשנה תורה".

ב) הנה ראינו במקומות אחרים בזכות הערות כתר"ה שליט"א שלפעמים יש שתי נקודות בתחילת הדיבור של רש"י ושתי נקודות בסוף הדיבור וכוונת רש"י רק לומר שזה גירסתו אבל אין רש"י מוסיף בזה פירוש. וכמדומני שראינו פעם שהדקדוקי סופרים כותב כדברים אלו אבל איני זוכר היכן זה, אבל זכורני שבב"ב ריש קכג. כתבנו שצ"ל ברש"י יהנה יראה: בלי הנקודה בין "יהנה" ל"יראה", וכוונת רש"י שגרס יהנה בריש העמוד ובשורה אחריו גרס יראה. וזה דומה לרש"י כאן שכוונתו לציין לנו הגירסא הנכונה בגמ' והמדפיסים הדפיסו נקודה באמצע הגירסא ללא צורך.

ג) ולפ"ז גם מובן שמ"ש רש"י

:איזהו היא מלחמה שצריכה לימוד כו':

שכוונתו רק לציין שהנ"ל היא הגירסא הנכונה בגמ' כי יתכן שהיתה גירסא אחרת שרש"י בא לאפוקי.

יישר כח

דוד בלום