דיונים על הדף - בבא בתרא מא

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט,

וכתב הרשב"ם וכולן בשטר אשני לקוחות אחרונים קאי כו' לכאורה ראיה מכאן ש"כל" קאי על פחות משלש ודלא כמו שכתבו התוספות בכתובות דף ח. וצ"ב אולם עיין יד רמה ודו"ק

החותם בכבוד רב, שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

לכבוד שמואל,

נכון שתוספות מסבירים שראוי להשתמש במילה תרווייהו ולא במילה כולם כי כולם משמע הרבה, אבל כאן יתכן אם הגמרא תגיד ושניהם בשטר ולא כולם בשטר לא יהיה ברור איזה שנים- אולי זה כולל הראשון ולא השלישי- ואם כן עדיף להגיד אצלנו "וכולן". (יישר כח על הפירוש של היד רמה).

כל טוב,

ראובן וינר