עוד דיונים על הדף
1. ומ"ד בפני ג' סבר גלויי מילתא בעינן 2. ערער חזר וערער חזר וערער
דיונים על הדף - בבא בתרא לט

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

מוצש"ק פרשת תרומה

לכבוד מו"ר הרה"ג רב דוד ורב מרדכי שליט"א אחדשה"ט

לט: מ"ד בפני ב' סבר סהדותא בעינן ומ"ד בפני ג' סבר גלויי מילתא בעינן

ועיין רשב"ם גלויי מילתא בעינן שידע כל העולם וכיון דנודע לג' כאילו נודע כבר למחזיק דמי דמסתמא ידע במחאה זו אבל בשנים מסתמא לא ידע

לכאורה אינו מובן , דכשנודע לג' מסתמא ידע וכשנודע לב' מסתמא לא ידע. מה ההבנה בזה.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

נראה לפרש על דרך מ"ש הרשב"א כאן וז"ל, ומר סבר גלוי מילתא וגו' בשעת המחאה בעינן, כלומר שיהא הדבר מפורסם לכל דאלו בשנים אין הדבר מתפרסם מעצמו אלא ע"י חקירה שישאלו ויגידו עדים אלו, ע"כ. והדבר מבואר קצת יותר בשטמ"ק דלמ"ד גלוי מילתא בעינן דתהוי גילוי מילתא בעידן מחאה וזה רק אם יש ג' ואע"ג דבפני ב' נמי מתגלה מ"מ לא מתגלה עד שיאמרו אלו הב' לאחרים, משא"כ בשעת המחאה עדיין לא התגלה, עיי"ש. וביאור הדברים דלמ"ד גלוי מילתא צריך שיתגלה מיד בשעת המחאה, משא"כ למ"ד סהדותא בעינן די אם מתגלה אח"כ. וזמ"ש רשב"ם דכיון דנודע לג' כאילו נודע עכשיו לכולם, משא"כ אם רק נודע לשנים לא מקרי שעכשיו כולם יודעים, רק שבמשך הזמן כולם ידעו ע"י חברך חברא אית ליה.

בהצלחה רבה

דוד בלום