דיונים על הדף - בבא בתרא צד

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

א) רשב"ם ב"ב צד ע"ב

הכי השתא - התם גבי בית כור עפר מדה בחבל אני מוכר לך בדין הוא דמחזיר לו את כל הרבעים דמעיקרא לא אקני ליה מוכר מידי בייתור על מדת החבל אלא משום דאמר ליה בהדיא הן חסר הן יתר אבל מסתמא לא הוה קני יתר על הבית כור ואפי' כל שהוא הלכך כיון דאיכא דבר גדול כל כך יתר מרובע לסאה לא הוה מחילה כלל דקרקע חשוב הוא בפני עצמו דלהכי אהני מאי דא"ל בית כור והאי דקאמר ליה הן חסר הן יתר מיהו להכי אהני דאי לא הוה יתר על המדה כי אם רובע הוא מחיל ליה אבל יתר מרובע לא הויא מחילה כלל והדר

והוא הדין לחסרון דרובע נמי הוי מחילה יתר מרובע לא הוי מחילה "והדר ללוקח" אבל גבי רובע טנופת דאף על גב דלא אמר ליה הן חסר הן יתר הויא מחילה מסתמא דהא שכיח טנופת רובע ולעולם אימא לך כי איכא נמי יתר מרובע הויא רובע מחילה ויחזיר המותר דאם בא לנפות אינו מנפה את כולו

ועיין הגהות הב"ח אות ב "והדרה מלוקח"

ותמוה טובא, דהנה אם נתאנה הלוקח אז צריך המוכר לחזור ללוקח ולא הלוקח להמוכר. ומדוע כתב הב"ח שצ"ל ברשב"ם והדרה מלוקח וצ"ע

ב) בספר עיני כל חי עמ"ס מכות הביא מהחיד"א בשם זקן אחד מקובל ז"ל שאמר שמכות בגי' הרהורים בדיוק ולכן ראוי לבחורים ללמוד מכות ועי"ז מבטל הרהורים רעים כו' עיין שם. ואמרתי להוסיף על דברי הזקן המקובל ז"ל

דהנה האותיות הנסתרות ב"מכות" בגימטריא האותיות הנסתרות ב"תאוה" והכוונה כנ"ל שלימוד מסכת מכות מבטל תאות זנות, וחכ"א שליט"א הוסיף בזה שזנות הוא עבירה שאדם עושה "בסתר" ודו"ק

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

א) נראה הכוונה שהמקח בטל לגמרי לכן הקרקע חוזר מן הלוקח אל המוכר (וזה הפי' הדרה מלוקח) ודמי המקח חוזרים מן המוכר אל הלוקח.

ב) אולי י"ל שגם ע"פ הפשט יש מקור לזה דעי' מכות כב: מה המכות האלה וגו' אשר הכתי בית מאהבי ומשמע קצת שהמכות הם לבטל האהבה וידוע מה שאמר החזו"א "מה שהם קוראים אהבה אנחנו קוראים כרת" א"כ המכות הם מבטלות זנות אבל דרך זו גם מביאות לאהבה האמיתית שזו אהבת התורה ואהבת הקב"ה.

עלה והצלח

דוד בלום

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

א) רשב"ם ק"ג מבואר דליכא ביטול מקח

הכולל משיב:

באמת צ"ע [ועי' הגהות הב"ח שבת קו: אות ג וז"ל שוב מצאתי קושיא זו בספר פרי חדש, ע"כ. והנה הפר"ח היה הרבה זמן אחרי הב"ח ומשמע שהמגיהים הוסיפו בדברי הגהות הב"ח. וא"כ אולי לא כל מה שכתוב בהג' הב"ח הוא מהב"ח עצמו, וצ"ע]

חילך לאורייתא

דוד בלום