דיונים על הדף - בבא בתרא פו

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

שאני בהמה דסרכא

וכתב הרשב"ם דסרכא - מסתרכת ומתדבקת ברגליה בקרקע ולא אפשר בהגבהה כי אם בקושי הלכך אורחה במשיכה ורבינו חננאל פירש דסרכא שורטת "מלשון שרוך נעל"

וכתב הרש"ש נראה דזה צ"ל אחר פירוש הראשון.

אולם עיינתי בפירוש הר"ח (שיטת הקדמונים) ושם איתא להדיא סרכא שורטת מלשון שרוך נעל.

ומבואר דלא כרש"ש.

אולם צ"ע מה שייכות יש בין שורטת לשרוך נעל?

ועוד קשה דעיין בבא קמא דף כב רד"ה סריכא שכתב וז"ל

סריכא - שנועץ צפרניו בכותל שאין דרכו בכך ומשונים הן וצע"ק

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

לכבוד שמואל

במהדורת מתיבתא של עוז והדר מובא גירסא בשם דבש תמר ברשבם: ורבינו חננאל פירש דסרכא- שרכת מלשון שרוך נעל. ואם כן הוא דומה מאד לפירוש הראשון של הרשבם, ורבינו חננאל מראה שהמילה שרכת יש לה שייכות לנעל ורגל שהבהמה עושה פעולה עם הרגל שמקשה על הגבהה.

כל טוב

ראובן וינר

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

ק"ק לומר כן אחר שהרשבם לפנינו וגם ר"ח בשיטת הקדמונים גורסים שרטת