More Discussions for this daf
1. Simta 2. Acquiring with a borrowed utensil 3. והוא שהיתה קלתה תלויה בה
דיונים על הדף - בבא בתרא פה

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

דאמר רב יהודה אמר שמואל והוא שהיתה קלתה תלויה בה ור"ל אמר קשורה ואע"פ שאינה תלויה בה

וכתב הרשב"ם תלויה בה - ואינה נגררת בקרקע ולכך קונה לה קלתה דדמי להגבהה שקונה בכל מקום תלויה בה היינו קשורה ותלויה

קשורה אף על פי שאינה תלויה - אלא נגררת בקרקע וקשורה בה "ולא גרסי' תלויה אע"פ שאינה קשורה"

ועיין רש"י גיטין דף עח

לא הבנתי כוונת הרשב"ם דלכאורה דבר פשוט הוא דל"ג תלויה אע"פ שאינה קשורה , וכי באויר היא מונחת וצ"ע

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

באמת רבינו גרשום כאן גורס הגירסא שרש"י בגיטין והרשב"ם דוחים. ועי' שירי קרבן על ירושלמי גיטין פ"ח סוף ה"א שהקשה קושית כתר"ה שליט"א, אטו באוירא מנח ליה, אבל תירץ ש"ק וז"ל, ולפום סוגיין נראה שאין למחוק הספרים וה"פ, תלויה דהיינו מגבהת מחמתה אע"פ שאינו קשור בענין שתהא תלויה שהחבל ארוך קצת ונגררת בארץ כשהיא יושבת וכשעומדת מגבהת מן הארץ, ע"כ.

כל טוב

דוד בלום