דיונים על הדף - בבא בתרא קנ

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג רב דוד ורב מרדכי שליט"א אחדשה"ט

אמר נכסי לפלניא כו' עבדא איקרי נכסי כו' זוזי איקרי נכסי דתנן כו' וכתב הרשב"ם בא"ד ובא הגמרא לפרש איזו דבר קרוי ממון כו' ובהמשך כתב וז"ל ומנלן דנכסים מיירי נמי במעות כו'

לכאורה תמוה, שמתחילה כתב שנכסי היינו ממון וא"כ פשוט שזוזי היינו נכסי וצ"ע

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

הרשב"ם (ד"ה כי) ביאר שהסברא לומר שזוזי לא נקראו נכסי היא משום שמטבע לא נקנית בחליפין כמ"ש בגמ' לעיל קמט. ועי' הטעם בב"מ מה: משום דדעתא אצורתא וצורתא עבידא דבטלא, ופרש"י שם הלכך הוה ליה דבר שאינו מסוים, עיי"ש. לכן יש צד לומר שזוזי לאו היינו נכסי.

כל טוב

דוד בלום