More Discussions for this daf
1. Pas Shacharis and Onah 2. טעמא דרבן שמעון כדמר 3. שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם
4. י"ג דברים נאמרו בפת שחרית
דיונים על הדף - בבא מציעא קז

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

קז. ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטא

וכתב הרש"ש מכאן קצת סתירה לבעלי הגלגול.

ואע"פ שאין לי עסק בנסתרות מ"מ קשה מאוד לומר דבר זה שהוא נגד הזוהר וכל ספרי הקבלה וצ"ע

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

לפי תורת הגלגול י"ל ד'ביאתו לעולם' היינו כשהגיע לזה העולם לראשונה. כשם שביאתו לעולם בפעם הראשונה הייתה בנקיות, כך תהיה יציאתו.

יוסי בן ארזה

כולל עיון הדף