More Discussions for this daf
1. Pas Shacharis and Onah 2. טעמא דרבן שמעון כדמר 3. שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם
4. י"ג דברים נאמרו בפת שחרית
דיונים על הדף - בבא מציעא קז

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

א) דף קז. אמר אביי טעמא דרבן שמעון כדמר

וברש"י דאמר מר - רבה בר נחמני רביה דאביי דרבה גידלו בביתו

מה כוונת רש"י במש"כ "דרכה גידלה בביתו" וצ"ב

ב) דף קז. א"ל רב יהודה לרבין בר ר"נ רבין אחי כו'

יש לעיין מה כוונתו בהא דאמר "אחי"

ואם כל פעם שדיבר עמו היה אומר כן

ג) קז. ברוך אתה בשדה שיהו נכסיך משולשין שליש בתבואה שליש בזיתים ושליש בגפנים

וברש"י משולשין - שיש שנה שלוקה ב"גפנים ובזיתים" ואין לוקה "בתבואה" ויש שנה שלוקה בזו ולא בזו ותהי לו פליטה

ויש להעיר,

1)מדוע נקט הגמרא ג' אלו דוקא

2)מדוע כתב רש"י גפן וזית ואח"כ תבואה ובגמרא הקדים תבואה לגפן וזית

3)מדוע רש"י כתב גפן ואח"כ זית ובגמרא הקדים זית לגפן

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

א) עי' קידושין לא: רבי יוחנן כי עברתו אמו מת אביו ילדתו מתה אמו וכן אביי. היינו שאביי היה יתום מאביו ואמו (וראשי תיבות של אביי "אשר בך ירוחם יתום") לכן רבה גידל את היתום אביי בביתו.

ב) עי' ידים פ"ד מ"ג אמר לו ר"א בן עזריה ישמעאל אחי וכן בברכות יא. ישמעאל אחי והוא לשון חיבה וקירבה וכן נוהגים הרבה היום בא"י.

ג) 1)תבואה זיתים וגפנים הם עיקר גידול הארץ כי מחיטה וגו' עושים לחם וגו' ומזיתים עושים שמן זית ומגפן עושים יין לכן יש ברכת המזון על לחם וברכה מעין שלש על יין ענבים וזיתים כי הם הדברים החשובים.

2) אולי י"ל שרש"י נקט דבר של נחמה כי אם משהו לוקה לפחות שיהיה מה שקצת פחות חשוב ומכיון שתבואה היא הכי חשובה (כלשון הפסוק בשברי לכם מטה לחם) לכן הוא נזכר ראשון בגמ' ולכן רש"י נקט שהוא לא לקה.

3) י"ל ע"פ הדרך הנ"ל שזיתים יותר נצרכים מגפנים כי מזית עושים שמן זית ובלי שמן קשה להכין אוכל לכן הגמ' הקדימה זיתים משא"כ רש"י נקט דבר של נחמה כי הוי פחות פורענות אם הגפן לוקה קודם כי אפשר להסתדר בדוחק בלי יין.

בהצלחה רבה

דוד בלום

בעילום שם מוסיף:

א) בענין אביי ודודו רבה, יעויין בתוספות הרא״ש על הגליון בשלהי מסכת הוריות יד. המביא את דברי רב האי גאון ז״ל המבאר בהרחבה את היחס ביניהם ומדוע נקרא שמו אביי.

ב) וכן בע״ז במשנה כט: לפי הגהות הב״ח אמר לו ישמעאל אחי.

ג) כך כתוב בתורה דברים יא יד ואספת דגנך ותירשך ויצהרך, ושם יח ד ראשית דגנך תירשך ויצהרך וגו׳, ועוד.

אין כל ספק שהשאלה הבאה תהי׳ מדוע משנה הגמ׳ את סדר המקראות ומקדימה זיתים לגפנים.

הרוצה בעילום שמו ברוקלין ניו יורק

הכולל משיב:

י"ל שהגמ' מקדימה זיתים לגפנים כי שמן זית יותר יקר מיין (כמו שידוע שכן הוא היום) לכן יותר כדאי להשקיע בזיתים מגפנים (ועי' ב"ק כז. ושפך זה יינו והציל את הדבש אלמא דבש יותר יקר מיין וי"ל שה"ה שמן יותר יקר מיין)

כל טוב

דוד בלום